Genshin Impact: Tổng hợp vị trí và cách lấy tất cả Rương ẩn – P1

Tổng hợp tất cả vị trí và cách lấy Rương ẩn trong Genshin Impact với nhiều vật phẩm giá trí và EXP để người chơi tăng cấp thám hiểm.

Rương 1 (Hiếm)

Genshin Impact: Tổng hợp vị trí và cách lấy tất cả Rương ẩn (1)

Genshin Impact: Tổng hợp vị trí và cách lấy tất cả Rương ẩn (2)

Rương 2 (Thường)

Genshin Impact: Tổng hợp vị trí và cách lấy tất cả Rương ẩn (3)

Genshin Impact: Tổng hợp vị trí và cách lấy tất cả Rương ẩn (4)

Rương 3 (Thường)

Genshin Impact: Tổng hợp vị trí và cách lấy tất cả Rương ẩn (5)

Genshin Impact: Tổng hợp vị trí và cách lấy tất cả Rương ẩn (6)

Genshin Impact: Tổng hợp vị trí và cách lấy tất cả Rương ẩn (7)

Rương 4 (Cao Cấp)

Genshin Impact: Tổng hợp vị trí và cách lấy tất cả Rương ẩn (8)

Genshin Impact: Tổng hợp vị trí và cách lấy tất cả Rương ẩn (9)

Genshin Impact: Tổng hợp vị trí và cách lấy tất cả Rương ẩn (10)

Rương 5 (Thường)

Genshin Impact: Tổng hợp vị trí và cách lấy tất cả Rương ẩn (11)

Genshin Impact: Tổng hợp vị trí và cách lấy tất cả Rương ẩn (12)

Rương 6 (Cao cấp)

Genshin Impact: Tổng hợp vị trí và cách lấy tất cả Rương ẩn (13)

Genshin Impact: Tổng hợp vị trí và cách lấy tất cả Rương ẩn (14)

Genshin Impact: Tổng hợp vị trí và cách lấy tất cả Rương ẩn (15)

Rương 7 (Cao cấp)

Genshin Impact: Tổng hợp vị trí và cách lấy tất cả Rương ẩn (16)

Genshin Impact: Tổng hợp vị trí và cách lấy tất cả Rương ẩn (17)

Rương 8 (Thường)

Genshin Impact: Tổng hợp vị trí và cách lấy tất cả Rương ẩn (18)

Genshin Impact: Tổng hợp vị trí và cách lấy tất cả Rương ẩn (19)

Rương 9

Genshin Impact: Tổng hợp vị trí và cách lấy tất cả Rương ẩn (20)

Genshin Impact: Tổng hợp vị trí và cách lấy tất cả Rương ẩn (21)

Nội dung được sản xuất tại Genshin Impact Việt Nam Official

(Còn tiếp….)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *