Tổng hợp map train, các bãi train và vị trí quái trong TS Online Mobile cho game thủ tìm kiếm nơi luyện cấp lý tưởng với level hiện tại, không tốn máu và kiếm được lượng trang bị phù hợp.

Tổng hợp vị trí quái, map train và các bãi train trong TS Online Mobile

1. Map Liêu Đông

Tuyết Địa Lô Long Tầng 1:  Phi Tặc hỏa lv29 hp 146

Tuyết Địa Lô Long Tầng 2: Cường Đạo phong lv7 hp47

Tuyết Địa Lô Long Tầng 3:

 • Man Sĩ địa lv26 hp132
 • Man Tộc phong 32 hp152

Tuyết Địa Lô Long Tầng 4: Người Mọi địa lv34 hp171

Tuyết Địa Lô Long Tầng 5:

 • Mã Tặc Vương địa 34 hp153
 • Quái Ẩn địa lv27 hp115

Tuyết Địa Lô Long Tầng 6:

 • Ô Hằng Đao Binh hỏa lv24 hp132
 • Ô Hằng.D.Sĩ phong lv25 hp137

Tuyết Địa Trường Bạch:

 • Ốc Tữ Man địa lv43 hp240
 • Tuyệt Nô Lính lv42 hp237

Mỏ khoáng Phu Dư: Khoáng lv63 hp657

Tuyết Địa Tân Thương 1:

 • Người Săn Cọp hỏa lv45 hp246
 • Người Săn Gấu địa lv46 hp244

Tuyết Địa Tân Thương 2:  Gấu Khái Mã phong lv51 hp297

Tuyết Địa Thương Lê:

 • Tr. Hộ Quân địa lv30 hp191
 • H. Kiếm Binh thuỷ lv29 hp175
 • Lục Võ Sĩ phong lv35 hp190
 • Quang Võ Quân hoả lv34 hp216

Tuyết Địa Liễu Thụy Tầng 1:

 • Liêu Tuyết Sĩ hoả lv42 hp222
 • Bắc Thương Binh thuỷ lv41 hp219

Tuyết Địa Liễu Thụy Tầng 2 :

 • Liêu Giáp Quân địa lv47 hp258
 • Tinh Kích Binh phong lv46 hp250

Tuyết Địa Bạch Lan Tầng 1:

 • Báo Cơ thuỷ lv34 hp 187
 • Bạch Sói Hầu phong lv35 hp195

Tuyết Địa Bạch Lan Tầng 2:

 • Sư Hao Sĩ địa lv41 hp234
 • Hồ Nam hoả lv40 hp221

2. Map Thanh Châu

Rừng Phùng Lai 1:

 • Bồng Lai Trưởng hoả lv33 hp155
 • Binh Bồng Bồng thuỷ lv32 hp148

Rừng Phùng Lai 2:

 • Tế Rượu Sư địa lv56 hp264
 • Đại Yêu Sư địa lv80 hp506

Rừng Phùng Lai 3:

 • Bồng Lai Trưởng hoả lv33 hp155
 • Binh Bồng Bồng thuỷ lv32 hp148

Động Quỷ Thần: Khoáng lv29-30 hp230

Rừng Bắc Hải: Dã Võ Thi phong lv60 hp364

Lang Tà Phỉ Lâm 1: Lang Đầu Đệ + Đầu Ca lv27 hp124

Lang Tà Phỉ Lâm 2:

 • Lang Đầu Đệ thuỷ lv27 hp124
 • Lang Đầu Ca lv28 hp131

Rừng Vi Sơn:

 • Binh Kh. Vàng lv27 hp177
 • Huỳnh Đại Binh lv26 hp142
 • Binh Đao Lẻ lv27 hp147

Rừng Đông Quận Tầng 1:

 • Hộ Lâm Liệt Sĩ điạ lv25 hp132
 • Lâm Tặc phong lv24 hp120

Rừng Đông Quận Tầng 2:

 • Hộ Lâm Liệt Sĩ điạ lv25 hp132
 • Lâm Tặc phong lv24 hp120

3. Map Từ Châu

Rừng Tương Huyện Tầng 1:

 • Tử Tiểu Binh thủy lv36 hp183
 • Phản Hồng Lan phong lv37 hp186

Rừng Tương Huyện Tầng 2:

 • Tử Tiểu Binh thủy lv36 hp183
 • Phản Hồng Lan phong lv37 hp186

Rừng Tương Huyện Tầng 3:

 • Th. Công Võ Sĩ địa lv49 hp195
 • Binh Phi Kích phong lv49 hp280

Rừng Tương Huyện Tầng 4:

 • Thánh Pháp Sư thủy lv51 hp1311
 • Huyền Đạo Quân hỏa lv49 hp1165

Rừng Hạ Thái:

 • Lính Ma Thương thủy lv49 hp246
 • Hồng Thân Quân hỏa lv49 hp259
 • Khoái Đao Nương thủy lv45 hp 1074
 • Điện Kiếm Nương phong lv46 hp1101

Mạng Thạch Sơn:

 • Quân Sĩ Kh. Vàng phong lv43 hp216
 • Lang Sư phong lv44 hp212
 • Binh Sói Kh. Vàng địa lv44 hp202

Tổng hợp vị trí quái, map train và các bãi train trong TS Online Mobile (1)

4. Thành Thọ Xuân

Rừng Thọ Xuân:

 • Thân Vệ Đ. Trưởng hỏa lv48 hp241
 • Tế Rượu Hầu thủy lv49 hp 174

Y Nhị Thủy Động:

 • Dân Binh địa lv47 hp300
 • Dân Đói địa lv48 hp177
 • Dân Binh địa lv47 hp300
 • Thân Vệ Đ. Trưởng hỏa lv48 hp241

Thủy Trại Hư Thái:

 • Nộ Dân Đoàn hỏa lv45 hp1063
 • Thiết Dân Đoàn địa lv44 hp1047

Thành Đức Triệu Trạc:

 • Chấn Võ Binh phong lv49 hp246
 • Diệu Võ Binh hỏa lv51 hp257

Trại Hợp Phì:

 • Quân Sư hỏa lv80 hp671
 • Trường Sử phong lv80 hp683

Đỉnh Núi Thiên Trụ:

 • Sư Nộ Giáp địa lv50 hp276
 • Võ Vệ Sư phong lv50 hp291
 • Binh Linh Nha hỏa lv60 hp364
 • Quân Lang Nha thủy lv60 hp364

Trại Nhu Tu:

 • Chấn Võ Binh phong lv49 hp246
 • Thân Vệ Đ. Trưởng hỏa lv48 hp241
 • Uyển Thành Binh địa lv81 hp629
 • Thi Nô Trưởng thủy lv80 hp617

Rừng Nai Thuận:

 • Chấn Võ Binh phong lv49 hp246
 • Võ Binh hỏa lv51 hp257
 • Uy Võ Binh địa lv48 hp241
 • Thân Vệ Đ. Trưởng hỏa lv48 hp241

Đ.Đá Nai Thuận Chung Vũ: Khoáng Đá địa lv46

Rừng Hiệp Thạch Sơn:

 • Đại Võ Tướng hỏa lv50 hp251
 • Binh Dao Ngắn địa lv51 hp282
 • Tiểu Đạo hỏa lv51 hp217

Rừng Thạch Đình:

 • Liệt Võ Binh hỏa lv54 hp296
 • Thiết Giáp Binh thủy lv52 hp321
 • Nhiễu Tr. Binh địa lv50 hp1287
 • Trụ Giáp Quân phong lv49 hp1176
 • Thiết Giáp Binh thủy lv52 hp321
 • Liệt Võ Binh hỏa lv54 hp296

Nguyên Khẩu Bến Lò:Ngự Lâm Quân thủy lv42 hp211

Rừng Lô Giang:

 • Tương Binh t hủy lv37 hp196
 • TR. Phàm Binh thủy lv39 hp 212
 • Người Giương Buồm thủy lv40 hp946
 • Người Lái phong lv41 hp972

Lô Giang Trại:

 • Tương Binh thủy lv37 hp196
 • G. Đông Binh phong lv40 hp221

Trên đây là toàn bộ vị trí những bãi train, bãi quái trên các map trong TS Online Mobile được chúng tôi tổng hợp tại đây. Hy vọng có thể giúp được bạn tìm cho mình những nơi luyện cấp phù hợp với hệ của mình.

Comments

comments

Tags: